RODO

RODO

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest, NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne, ul. Portowa 1, 67-200 Głogów, e – mail – biuro@nti.com.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
       a. art.6 ust. 1 lit. a RODO – udzielonej zgody
       b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu:
           -realizacji umowy bądź podjęcia czynności przed jej zawarciem     
       c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
           – wykonywania obowiązków prawnych nałożonych na ADO
       d. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu:
            – prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz         w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
 2. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą: podmioty uprawnionym przepisami prawa, podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę;
  2. 5 lat, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie;
  3. 10 lat, licząc od dnia, w którym miało miejsce zdarzenia będące podstawą roszczenia w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. 10 lat, licząc od dnia realizacji złożonego zamówienia,
   Wskazane powyżej okresy przetwarzania danych mogą zostać wydłużone, gdy przepisy szczególne o tym stanowią.
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem NTI sp. z o.o. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail biuro@nti.com.pl
 2. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego właściwego do kontroli procesu przetwarzania danych osobowych – w przypadku Polski do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez nią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny
 4. Jeśli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna dla monitoringu

 1. Administratorem danych nagrywanych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu jest NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne, ul. Portowa 1, 67-200 Głogów, e-mail biuro@nti.com.pl
 2. Podstawą prawną dla prowadzenia monitoringu jest USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a przeglądanie danych odbywa się tylko w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa.
 4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu, do danych osobowych
 5. Zarejestrowane przez monitoring dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres14 dni. Po tym czasie zostaną nadpisane nowymi danymi.
 7. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Każdej osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla kontrahenta

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych a także w przypadku danych członków zarządu reprezentujących osobę prawną, dane pełnomocników osób prawnych, a także dane pracowników, którzy są osobami kontaktowymi osoby prawnej jest NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne, ul. Portowa 1, 67-200 Głogów, e- mail biuro@nti.com.pl

  – Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO w celu realizacji umowy.- Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
  – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.

 2. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych;
  2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3) żądania usunięcia danych, gdy:

  1. a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  2. b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

  4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  1. a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
  2. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
  3. c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   5) Wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,.
   – Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy, a konsekwencją odmowy ich podania może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy.
   – Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla pracownika

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne, ul. Portowa 1, 67-200 Głogów, e- mail biuro@nti.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy o pracę oraz realizacji praw
  i obowiązków pracowniczych wynikających z zatrudnienia i przepisów prawa związanych
  z bezpieczeństwem i higieną pracy.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest
  a) art. 6 ust.1 lit. b)  RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz niezbędność dla wykonania umowy,
  b) art. 6 ust.1 lit. c)  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  c) art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – obowiązek i szczególne prawo w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony społecznej,
  d) art. 9 ust.2 lit. h) RODO – przetwarzanie niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego,
 4. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia (biuro rachunkowe, firma świadcząca usługi BHP) oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zatrudnienia, a następnie 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują okres dłuższy lub krótszy:
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
  a) żądania dostępu do danych,
  b) żądania sprostowania danych,
  c) usunięcia danych,
  d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 8. Nie posiada Pan/ Pani prawa do:
  a) sprzeciwu wobec przetwarzania,
  b) ograniczenia wobec przetwarzania,
  c) przenoszenia danych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne.
 11. Konsekwencją niepodania danych może być odmowa zawarcia umowy, w związku z brakiem możliwości realizacji praw i obowiązków pracowniczych wynikających z zatrudnienia.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne, ul. Portowa 1, 67-200 Głogów, e- mail biuro@nti.com.pl,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  a)    art. 6 ust.1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  b)     art. 6 ust.1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy przetwarzania danych także podczas przyszłych rekrutacji,
 4. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku gdy kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie przez okres dłuższy, w celach przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres 1 roku bądź do czasu wycofania zgody.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
  a) żądania dostępu do danych,
  b) żądania sprostowania danych,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa,
  d) sprzeciwu wobec przetwarzania,
  e) do cofnięcia zgody dotyczącej przetwarzania danych także podczas przyszłych rekrutacji, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Podanie danych jest obligatoryjne, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Ciebie produktu,  a jest to bliskie naszemu profilowi działalności – napisz do nas – stworzymy to razem.

Indywidualnie i na zamówienie!