RODO

RODO

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest, NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne, ul. Portowa 1, 67-200 Głogów, e – mail – biuro@nti.com.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
    art.6 ust. 1 lit. a RODO – udzielonej zgody
        b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu:
           -realizacji umowy bądź podjęcia czynności przed jej zawarciem     
       c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
           – wykonywania obowiązków prawnych nałożonych na ADO
       d. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu:
            – prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz         w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
 2. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą: podmioty uprawnionym przepisami prawa, podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę;
  2. 5 lat, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie;
  3. 10 lat, licząc od dnia, w którym miało miejsce zdarzenia będące podstawą roszczenia w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. 10 lat, licząc od dnia realizacji złożonego zamówienia,
   Wskazane powyżej okresy przetwarzania danych mogą zostać wydłużone, gdy przepisy szczególne o tym stanowią.
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem NTI sp. z o.o. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail biuro@nti.com.pl
 2. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego właściwego do kontroli procesu przetwarzania danych osobowych – w przypadku Polski do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez nią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny
 4. Jeśli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna dla monitoringu

 1. Administratorem danych nagrywanych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu jest NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne, ul. Portowa 1, 67-200 Głogów, e-mail biuro@nti.com.pl
 2. Podstawą prawną dla prowadzenia monitoringu jest USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a przeglądanie danych odbywa się tylko w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa.
 4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu, do danych osobowych
 5. Zarejestrowane przez monitoring dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres14 dni. Po tym czasie zostaną nadpisane nowymi danymi.
 7. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Każdej osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Ciebie produktu,  a jest to bliskie naszemu profilowi działalności – napisz do nas – stworzymy to razem.

Indywidualnie i na zamówienie!