RODO

RODO

Ochrona Danych Osobowych

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

Klauzula informacyjna

 

Informacja dla klientów (RODO)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne, 67-200 Głogów, Portowa 1, NIP 6931005669, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000113105.

 1. Przedstawicielem Administratora danych osobowych jest: Pan/Pani Tomasz Łętkowski, e-mail: biuro@strefatws.pl

do którego można zwracać się pisemnie we wszystkich kwestiach dotyczących przysługujących Państwu uprawnień oraz w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, której celem jest udzielanie odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub elektroniczny (e-mail) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 2. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 3. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 4. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania w/w danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 1. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 1. f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z obowiązującym prawem przetwarzania w/w danych, którego dokonywano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Zamawiającego Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 2. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, a przetwarzane dane nie będą przekazywany poza terytorium Unii Europejskiej.

 

Skontaktuj się z nami

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Ciebie produktu,  a jest to bliskie naszemu profilowi działalności – napisz do nas – stworzymy to razem.

Indywidualnie i na zamówienie!